വിവരാവകാശം

 

 

Sl. No പേരും പദവിയും ചുമതല നല്‍കിയിട്ടുള്ള ഓഫീസര്‍മാര്‍ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ ഓഫീസ്, ഫാക്സ്
1 ടി. ഭാസി, ഡയറക്ടര്‍ അപ്പലറ്റ് ഓഫീസര്‍ 0471-2304038 2304038
2 എസ്. ബാബു, ജോയിന്റ് ഡയറരക്ടര്‍ (അഡ്മിന്‍)
സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ 0471-2303640
3 ഓഡിറ്റര്‍ (സ്പെഷ്യല്‍ സെല്‍ (ജി 3) സ്റ്റേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ 0471-2303640
ഇ-മെയില്‍ അഡ്രസ്സ് : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it