ആഫീസുകള്‍

Area-wise Offices , Telephone Numbers &Email addresses

ഓഫീസ്

ഓഫീസ് അഡ്രസ്സ്

ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ / ഇ-മെയില്‍

ഡയറക്ടറേറ്റ്

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ് 
നാലാം നില, വികാസ് ഭവന്‍ പി.ഒ.
തിരുവനന്തപുരം 695 033  

0471-2303640 begin_of_the_skype_highlighting 0471-2303640 end_of_the_skype_highlighting
0471-2304038 begin_of_the_skype_highlighting 0471-2304038 end_of_the_skype_highlighting

Fax:0471-2304038

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ജില്ലാ ഓഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ്  സീനിയര്‍ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്,
ജില്ലാ ഓഫീസ്, ഹൗസിങ്ങ് ബോര്‍ഡ് കെട്ടിടം
ശാന്തി നഗര്‍ , തിരുവനന്തപുരം - 695 011

 

0471-2331231 begin_of_the_skype_highlighting 0471-2331231 end_of_the_skype_highlighting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ജില്ലാ ഓഫീസ്
കൊല്ലം

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ്  സീനിയര്‍ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്,
ജില്ലാ ഓഫീസ്,
മുന്‍സിപ്പല്‍ കെട്ടിടം,
ചിന്നക്കട , കൊല്ലം 691 001

0474-2740141 begin_of_the_skype_highlighting 0474-2740141 end_of_the_skype_highlighting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ജില്ലാ ഓഫീസ്
പത്തനംതിട്ട

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ്  സീനിയര്‍ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്,
ജില്ലാ ഓഫീസ്,
മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, പത്തനംതിട്ട
പിന്‍ - 689 645

 

0468-2223691 begin_of_the_skype_highlighting 0468-2223691 end_of_the_skype_highlighting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ജില്ലാ ഓഫീസ്
ആലപ്പുഴ

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ്  സീനിയര്‍ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്,
ജില്ലാ ഓഫീസ്, ഹൗസിങ്ങ് ബോര്‍ഡ് കെട്ടിടം
ഇരുമ്പ്പാലം പി.ഒ, ആലപ്പുഴ - 688 011

0477-2252753 begin_of_the_skype_highlighting 0477-2252753 end_of_the_skype_highlighting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ജില്ലാ ഓഫീസ്
കോട്ടയം

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ്  സീനിയര്‍ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്,
ജില്ലാ ഓഫീസ്,
കളക്ടറേറ്റ് പി.ഒ., കോട്ടയം - 2

0481-2564886 begin_of_the_skype_highlighting 0481-2564886 end_of_the_skype_highlighting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ജില്ലാ ഓഫീസ്
ഇടുക്കി

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ്  സീനിയര്‍ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്,
ജില്ലാ ഓഫീസ്,
തൊടുപുഴ, ഈസ്റ്റ് പി.ഒ.

0486-2227332 begin_of_the_skype_highlighting 0486-2227332 end_of_the_skype_highlighting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ജില്ലാ ഓഫീസ്
എറണാകുളം

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്,
ജില്ലാ ഓഫീസ്,
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ , കാക്കനാട് പി.ഒ.
എറണാകുളം - 30

 

0484-2422271 begin_of_the_skype_highlighting 0484-2422271 end_of_the_skype_highlighting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ജില്ലാ ഓഫീസ്
തൃശ്ശൂര്‍

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ്  സീനിയര്‍ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്,
ജില്ലാ ഓഫീസ്,
ചെമ്പൂകാവ്, സിറ്റി പി.ഒ, തൃശ്ശൂര്‍ - 20

0487-2331249 begin_of_the_skype_highlighting 0487-2331249 end_of_the_skype_highlighting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ജില്ലാ ഓഫീസ്
പാലക്കാട്

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ്  സീനിയര്‍ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്, 
ജില്ലാ ഓഫീസ്,
മുന്‍സിപ്പല്‍ ടൗണ്‍ ഹാളിന് സമീപം
പാലക്കാട് - 1

0491-2520145 begin_of_the_skype_highlighting 0491-2520145 end_of_the_skype_highlighting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ജില്ലാ ഓഫീസ്
മലപ്പുറം

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ്  സീനിയര്‍ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്, 
ജില്ലാ ഓഫീസ്,
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ , പുതിയ ബ്ലോക്ക് 
മലപ്പുറം - 676505

0493-2734951

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ജില്ലാ ഓഫീസ്
കോഴിക്കോട്

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ്  സീനിയര്‍ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്, 
ജില്ലാ ഓഫീസ്, 
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍
കോഴിക്കോട്

0495-2371012 begin_of_the_skype_highlighting 0495-2371012 end_of_the_skype_highlighting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ജില്ലാ ഓഫീസ്
വയനാട്

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ്  സീനിയര്‍ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്, 
ജില്ലാ ഓഫീസ്,
മുന്‍സിപ്പല്‍ ബില്‍ഡിംഗ്
കല്‍പ്പറ്റ - 673121

 

04936-203672 begin_of_the_skype_highlighting 04936-203672 end_of_the_skype_highlighting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ജില്ലാ ഓഫീസ്
കണ്ണൂര്‍

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ്  സീനിയര്‍ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്,
ജില്ലാ ഓഫീസ്, തലപ്പ്,
കണ്ണൂര്‍ - 2

0497-2707698 begin_of_the_skype_highlighting 0497-2707698 end_of_the_skype_highlighting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ജില്ലാ ഓഫീസ്
കാസര്‍ഗോഡ്

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ്  സീനിയര്‍ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്,
ജില്ലാ ഓഫീസ്, ഹാള്‍ നമ്പര്‍ - 2 
രണ്ടാം നില, പുതിയ ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡ് ബില്‍ഡിംഗ് 
കാസര്‍ഗോഡ്

04994-256690 begin_of_the_skype_highlighting 04994-256690 end_of_the_skype_highlighting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

മുന്‍സിപ്പല്‍ ആഡിറ്റ്
ആലപ്പുഴ

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്
മുന്‍സിപ്പല്‍ ആഡിറ്റ്
മുന്‍സിപ്പല്‍ ഓഫീസ്
ആലപ്പുഴ

0477-2251792 begin_of_the_skype_highlighting 0477-2251792 end_of_the_skype_highlighting
0477-2251993 begin_of_the_skype_highlighting 0477-2251993 end_of_the_skype_highlighting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

മുന്‍സിപ്പല്‍ ആഡിറ്റ്
തിരുവല്ല

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്
മുന്‍സിപ്പല്‍ ആഡിറ്റ്
തിരുവല്ല പോസ്റ്റ്
പത്തനംതിട്ട ജില്ല

0469-2701315 begin_of_the_skype_highlighting 0469-2701315 end_of_the_skype_highlighting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

മുന്‍സിപ്പല്‍ ആഡിറ്റ്
കോട്ടയം

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്
മുന്‍സിപ്പല്‍ ആഡിറ്റ് , മുന്‍സിപ്പല്‍ ഓഫീസ്
കോട്ടയം - 686 001

481-2566665 begin_of_the_skype_highlighting 481-2566665 end_of_the_skype_highlighting

Extn:30

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

മുന്‍സിപ്പല്‍ ആഡിറ്റ്
ചങ്ങനാശ്ശേരി

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്
മുന്‍സിപ്പല്‍ ആഡിറ്റ്,
മുന്‍സിപ്പല്‍ ഓഫീസ്
ചങ്ങനാശ്ശേരി - 1

0481-2420044 begin_of_the_skype_highlighting 0481-2420044 end_of_the_skype_highlighting

മുന്‍സിപ്പല്‍ ആഡിറ്റ്
പെരുമ്പാവൂര്‍

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്
മുന്‍സിപ്പല്‍ ആഡിറ്റ്, 
മുന്‍സിപ്പല്‍ ഓഫീസ്
പെരുമ്പാവൂര്‍
എറണാകുളം - 683542

0484-2522230 begin_of_the_skype_highlighting 0484-2522230 end_of_the_skype_highlighting
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

മുന്‍സിപ്പല്‍ ആഡിറ്റ്
ആലുവ

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്
മുന്‍സിപ്പല്‍ ആഡിറ്റ്, 
മുന്‍സിപ്പല്‍ ഓഫീസ്,
ആലുവ - 683 101

0484-2623767 begin_of_the_skype_highlighting 0484-2623767 end_of_the_skype_highlighting
0484-2623756 begin_of_the_skype_highlighting 0484-2623756 end_of_the_skype_highlighting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

മുന്‍സിപ്പല്‍ ആഡിറ്റ്
പാലക്കാട്

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ് 
മുന്‍സിപ്പല്‍ ആഡിറ്റ്, 
മുന്‍സിപ്പല്‍ ഓഫീസ്, 
പാലക്കാട് - 686 575

0491-2520145 begin_of_the_skype_highlighting 0491-2520145 end_of_the_skype_highlighting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

മുന്‍സിപ്പല്‍ ആഡിറ്റ്
തിരൂര്‍

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്
മുന്‍സിപ്പല്‍ ആഡിറ്റ്,
തിരൂര്‍ മുന്‍സിപ്പാലിറ്റി
തിരൂര്‍ പോസ്റ്റ്
മലപ്പുറം 676104

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

മുന്‍സിപ്പല്‍ ആഡിറ്റ്
വടകര

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്
മുന്‍സിപ്പല്‍ ആഡിറ്റ്
മുന്‍സിപ്പല്‍ ഓഫീസ്
വടകര - 673 101

0496-2512378 begin_of_the_skype_highlighting 0496-2512378 end_of_the_skype_highlighting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

മുന്‍സിപ്പല്‍ ആഡിറ്റ്
തലശ്ശേരി

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്
മുന്‍സിപ്പല്‍ ആഡിറ്റ്
മുന്‍സിപ്പല്‍ ഓഫീസ് 
തലശ്ശേരി 670101

0490-2320051 begin_of_the_skype_highlighting 0490-2320051 end_of_the_skype_highlighting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

മുന്‍സിപ്പല്‍ ആഡിറ്റ്
കണ്ണൂര്‍

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്
മുന്‍സിപ്പല്‍ ആഡിറ്റ്
മുന്‍സിപ്പല്‍ ഓഫീസ്
കണ്ണൂര്‍ - 1

0497-2700581 begin_of_the_skype_highlighting 0497-2700581 end_of_the_skype_highlighting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

മുന്‍സിപ്പല്‍ ആഡിറ്റ്
കാസര്‍ഗോഡ്

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്
മുന്‍സിപ്പല്‍ ആഡിറ്റ്
മുന്‍സിപ്പല്‍ ഓഫീസ് 
കാസര്‍ഗോഡ് - 671121

04994-230051 begin_of_the_skype_highlighting 04994-230051 end_of_the_skype_highlighting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ആഡിറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് സീനിയര്‍ ഡപ്യൂട്ടി 
ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്
കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫീസ്
എല്‍.എം.എസ്., വികാസ് ഭവന്‍ പി.ഒ.
തിരുവനന്തപുരം

0471-2320821 begin_of_the_skype_highlighting 0471-2320821 end_of_the_skype_highlighting
Extn.405(DD)400(Audit)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ആഡിറ്റ്
കൊല്ലം

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് സീനിയര്‍ ഡപ്യൂട്ടി 
ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്
കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫീസ്
കൊല്ലം

0474-2748602 begin_of_the_skype_highlighting 0474-2748602 end_of_the_skype_highlighting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ആഡിറ്റ്
കൊച്ചി

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് സീനിയര്‍ ഡപ്യൂട്ടി 
ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ് 
കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫീസ്
കൊച്ചി - 1

0484-2369007 begin_of_the_skype_highlighting 0484-2369007 end_of_the_skype_highlighting
Extn.264

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ആഡിറ്റ്
തൃശ്ശൂര്‍

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് സീനിയര്‍ ഡപ്യൂട്ടി 
ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്
കോര്‍പ്പറേഷന്‍‌ ഓഫീസ്,
തൃശ്ശൂര്‍ - 1

0487-2443619 begin_of_the_skype_highlighting 0487-2443619 end_of_the_skype_highlighting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ആഡിറ്റ്
കോഴിക്കോട്

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് സീനിയര്‍ ഡപ്യൂട്ടി 
ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്
കോര്‍പ്പറേഷന്‍‌ ഓഫീസ്,
കോഴിക്കോട് - 32

0495-2365040 begin_of_the_skype_highlighting 0495-2365040 end_of_the_skype_highlighting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആഡിറ്റ്

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് ജോയിന്റ് 
ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്
കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി പി.ഒ.
തിരുവനന്തപുരം - 695034

0471-2305864 begin_of_the_skype_highlighting 0471-2305864 end_of_the_skype_highlighting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

എം.ജി. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആഡിറ്റ്

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് ജോയിന്റ് 
ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ് 
പ്രിയദര്‍ശിനി ഹില്‍സ് പി.ഒ.
ആതിരംപുഴ, കോട്ടയം 686 560

0481-2595032 begin_of_the_skype_highlighting 0481-2595032 end_of_the_skype_highlighting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

കൊച്ചിന്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആഡിറ്റ്

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് ജോയിന്റ് 
ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്
കൊച്ചിന്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയന്‍സ് & ടെക്നോളജി
കൊച്ചി - 682022

0484-2576097 begin_of_the_skype_highlighting 0484-2576097 end_of_the_skype_highlighting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ശ്രീശങ്കര്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആഡിറ്റ് ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് ജോയിന്റ് 
ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്
ശ്രീ ശങ്കര യൂണിവേഴ്സിറ്റി
കാലടി, എറണാകുളം 683 574

0484-2463380 begin_of_the_skype_highlighting 0484-2463380 end_of_the_skype_highlighting

കേരള അഗ്രികള്‍ച്ചറല്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആഡിറ്റ്

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് ജോയിന്റ് 
ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ് 
വെള്ളാനിക്കര പി.ഒ.
തൃശ്ശൂര്‍ 680 654

0487-2370788 begin_of_the_skype_highlighting 0487-2370788 end_of_the_skype_highlighting
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആഡിറ്റ്

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് ജോയിന്റ് 
ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്
കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പി.ഒ.
മലപ്പുറം 673635

0494-2400264 begin_of_the_skype_highlighting 0494-2400264 end_of_the_skype_highlighting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

കണ്ണൂര്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ആഡിറ്റ്

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് ജോയിന്റ് 
ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്
കണ്ണൂര്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പി.ഒ.
മങ്ങാട്ടുപറമ്പ്
കണ്ണൂര്‍ 670567

0497-2782351-extn-426
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

എച്ച്. ആര്‍.ഇ. ആഡിറ്റ്, പാലക്കാട്

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് ഡപ്യൂട്ടി 
ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്
മുന്‍സിപ്പല്‍ ടൗണ്‍ ഹാളിന് സമീപം
പാലക്കാട് 678001

0491-2527448 begin_of_the_skype_highlighting 0491-2527448 end_of_the_skype_highlighting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

എച്ച്. ആര്‍.ഇ. ആഡിറ്റ്, തലശ്ശേരി

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ്  ആഡിറ്റ് ആഫീസറുടെ
ഓഫീസ്,
തിരുവങ്ങാട്
ശ്രീ രാമകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം
തലശ്ശേരി 670 103

0490-2322599 begin_of_the_skype_highlighting 0490-2322599 end_of_the_skype_highlighting

ഗുരുവായൂര്‍ ദേവസ്വം ആഡിറ്റ്

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് ഡപ്യൂട്ടി 
ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്
ഗുരുവായൂര്‍,
തൃശ്ശൂര്‍ - 680 101

0487-2556346 begin_of_the_skype_highlighting 0487-2556346 end_of_the_skype_highlighting
0487-2556335 begin_of_the_skype_highlighting 0487-2556335 end_of_the_skype_highlighting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

കൊച്ചിന്‍  ദേവസ്വം ആഡിറ്റ്

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് ഡപ്യൂട്ടി 
ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്
കൊച്ചിന്‍ ദേവസ്വം ഓഫീസ്
തൃശ്ശൂര്‍- 680 001

0487-2425166 begin_of_the_skype_highlighting 0487-2425166 end_of_the_skype_highlighting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ട്രിഡാ ആഡിറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് ഡപ്യൂട്ടി 
ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ് 
തിരുവനന്തപുരം വികസന അതോറിറ്റി
തിരുവനന്തപുരം - 695 010

0471-2722748 begin_of_the_skype_highlighting 0471-2722748 end_of_the_skype_highlighting Extn.227

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ജി.സി.ഡി.എ. ആഡിറ്റ്

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് ഡപ്യൂട്ടി 
ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്
ജി.സി.ഡി.എ. ഓഫീസ്
കൊച്ചി - 682 020

0484-2205061 begin_of_the_skype_highlighting 0484-2205061 end_of_the_skype_highlighting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

കെ.എസ്.എച്ച്.ബി. ആഡിറ്റ്

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് സീനിയര്‍ ഡപ്യൂട്ടി 
ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്
ഹൗസിങ്ങ് ബോര്‍ഡ് ബില്‍ഡിങ്ങ്
ശാന്തി നഗര്‍
തിരുവനന്തപുരം - 695 001

0471-2330001 begin_of_the_skype_highlighting 0471-2330001 end_of_the_skype_highlighting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

കേരള അഗ്രികള്‍ച്ചറല്‍ കോളേജ് , ആഡിറ്റ്

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ്  ഡപ്യൂട്ടി 
ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്
ഗവണ്‍മെന്റ് ആഡിറ്റ് വിങ്ങ്
അഗ്രികള്‍ച്ചറല്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി
വെള്ളായണി, തിരുവനന്തപുരം - 695 522

0471-2381002 begin_of_the_skype_highlighting 0471-2381002 end_of_the_skype_highlighting
0471-2381915 begin_of_the_skype_highlighting 0471-2381915 end_of_the_skype_highlighting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

എസ്.ഐ.എല്‍. ആഡിറ്റ് 
തിരുവനന്തപുരം

സംസ്ഥാന ഭാഷാ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
തിരുവനന്തപുരം - 695 003

0471-2317238 begin_of_the_skype_highlighting 0471-2317238 end_of_the_skype_highlighting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

എസ്.ഐ.ഇ.പി. ആഡിറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ്  ആഡിറ്റ് ആഫീസറുടെ
ഓഫീസ്,
കല്‍പ്പന ബംഗ്ലാവ് , ജഗതി പി.ഒ
തിരുവനന്തപുരം - 14

0471-3015663 begin_of_the_skype_highlighting 0471-3015663 end_of_the_skype_highlighting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ട്രാവന്‍കൂര്‍ ദേവസ്വം ആഡിറ്റ്

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് ജോയിന്റ് 
ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്
നന്തന്‍കോട്
തിരുവനന്തപുരം - 695 003

0471-2313860 begin_of_the_skype_highlighting 0471-2313860 end_of_the_skype_highlighting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ടൂറിസം ആഡിറ്റ്

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് ഡപ്യൂട്ടി 
ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്
ടി.ഡബ്ല്യൂ.സി & ഡി.ടി.പി.സി. ആഡിറ്റ്
പെന്തകോസ്തല്‍ മിഷന് എതിര്‍വശം
ചാരാച്ചിറ റോഡ് , പ്ലാമൂട്
കവടിയാര്‍ പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം
പിന്‍ - 695 003

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ട്രെയിനിംഗ് സെന്റര്‍

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് സീനിയര്‍
ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്
ടി.സി. 11/617 ഷാരോണ്‍
ചാരാച്ചിറ റോഡ് , പ്ലാമൂട്
കവടിയാര്‍ പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം - 3

 

0471-2303640 begin_of_the_skype_highlighting 0471-2303640 end_of_the_skype_highlighting

ക്ഷേമനിധി ഫണ്ട് ആഡിറ്റി ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് സീനിയര്‍
ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്
വെല്‍ഫയര്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ്
പഴയ മുന്‍സിപ്പല്‍ ബില്‍ഡിംഗ്
ചിന്നക്കട
കൊല്ലം - 691 110
0474-2740141 begin_of_the_skype_highlighting 0474-2740141 end_of_the_skype_highlighting
കെ.എച്ച്.ആര്‍.ഡബ്ല്യൂ.എസ് ആഡിറ്റ് ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് 
ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്,
കെ.എച്ച്.ആര്‍.ഡബ്ല്യൂ.എസ്. ആഡിറ്റ്
റെഡ് ക്രോസ്സ് റോഡ്
വഞ്ചിയൂര്‍ പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം
പിന്‍ - 698 037
0471-2303640 begin_of_the_skype_highlighting 0471-2303640 end_of_the_skype_highlighting